1. Αντιπαροχές

2. Real estate

3. Συνεργασίες – Συμμετοχές

1. Αντιπαροχές

Η εμπειρία που έχει αποκτήσει η εταιρία από την υλοποίηση έργων σε όλους τους τομείς είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στον τομέα των αντιπαροχών.
Η εταιρία διαθέτει μηχανισμούς για την αναζήτηση οικοπέδων και ακινήτων.
Είναι σε θέση να αναλάβει την κατασκευή ακινήτου (κατοικία, εμπορικό κέντρο, τουριστική μονάδα κτλ) σε οποιαδήποτε περιοχή με πολύ ευνοϊκούς όρους συναλλαγής και με κατασκευές ποιοτικά και λειτουργικά άρτιες.
Είμαστε πρόθυμοι να εξετάσουμε την πρόταση σας και να καταλήξουμε στην ιδανική συμφωνία.
Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας

2. Real estate

Για την υλοποίηση δραστηριοτήτων REAL ESTATE, αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτελούν οι ευρύτερες περιαστικές περιοχές των μεγάλων πόλεων της χώρας, οι οποίες εμφανίζουν έντονα στοιχεία ταχύτατης ανάπτυξης, όπου τα περίχωρα θα αποτελέσουν κόμβους πολεοδομικής ανάπτυξης, ως προέκταση του μητροπολιτικών κέντρων. Η αναζήτηση κατά συνέπεια γης για ανάπτυξη δομημένου περιβάλλοντος στη βάση αξιοποίησης «ζωνών οικιστικού ελέγχου» αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας.

3. Συνεργασίες – Συμμετοχές

Τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει έργα με μορφή υπεργολαβίας, σε συνεργασία με την ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Εργολαβίες

2. Διοίκηση Έργων

3. Μελέτη – Κατασκευή

Εργολαβίες

Το αντικείμενο δραστηριότητας αφορά την σύνταξη τεχνικών, στατικών, οικονομικών και λοιπών μελετών, την έρευνα και επίβλεψη εκτέλεσης, την γενική εργολαβία κατασκευών κάθε είδους και μορφής τεχνικών έργων σε όλα τους τα στάδια και τις μορφές που αναλαμβάνονται με απευθείας ανάθεση ή με οποιοδήποτε τρόπο διαγωνισμού σε κάθε κλίμακα, τις στερεωτικές και λοιπές επεμβάσεις φερουσών κατασκευών που έχουν υποστεί βλάβη, τις αναστηλωτικές εργασίες υφιστάμενων παλαιών κατασκευών και την εκτέλεση τεχνικών έργων με το σύστημα της διαχείρισης.

Διοίκηση Έργων

Η εταιρία έχοντας την εμπειρία Διοίκησης έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στο χώρο αυτό.

Έχει δηλαδή τη δυνατότητα να οργανώνει και να προγραμματίζει αποτελεσματικά την ομαλή εξέλιξη ενός έργου. Επίσης έχει αποκτήσει την απαραίτητη γνώση σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων.

Τα έμπειρα στελέχη μας αντιμετωπίζουν θέματα πρακτικής εφαρμογής και σχεδιασμού κατά τη φάση της κατασκευής. Επιτυγχάνεται επίσης η διασφάλιση ποιότητας των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά τη διάρκεια της επίβλεψης αλλά και της παραλαβής του έργου με τακτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους.

Μελέτη – Κατασκευή

Η εταιρεία αναλαμβάνει κυρίως έργα Πολιτικού Μηχανικού, με ειδίκευση στα Υδραυλικά – Αποχετευτικά Έργα.

Κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερη περίπτωση από το αρμόδιο τμήμα, με τη συνεργασία των τομέων υποστήριξης της εταιρείας, εξειδικευμένων στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών διαχείρισης έργου.

Οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται από εξειδικευμένες ομάδες εργασίας. Οι ομάδες αυτές στελεχώνονται από το μόνιμο δυναμικό της εταιρείας σε περίπτωση όμως που οι περιστάσεις το απαιτήσουν, η εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει άμεσα τις εκάστοτε ανάγκες, με αύξηση τoυ απαιτούμενου προσωπικού και των πόρων της, αλλά και με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες.


ΜΕΛΕΤΑΜΕ – ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ – ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

Υψηλής Ποιότητας Τεχνικά Έργα

Μελετάμε
το σχεδιασμό και την κατασκευή μας, με τεχνικές προδιαγραφές και προγράμματα ποιότητας έργου, με λεπτομερείς καταγραφές ελέγχων και δοκιμών. Προσδιορίζουμε αναλυτικά το κόστος κατασκευής και προσπαθούμε να μην αποκλίνουμε από το συμβατικό κόστος.

Σχεδιάζουμε
με πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας κατασκευής, άρτιας λειτουργικής εφαρμογής και εγγυόμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Οργανώνουμε
σε συνεργασία με τους πελάτες μας το αναλυτικό σχέδιο υλοποίησης και αναπτύσσουμε τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου του έργου. Βοηθάμε στην κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και αναλαμβάνουμε τη χρονική, φυσική και οικονομική, παρακολούθηση του έργου με παράλληλη παραγωγή σχετικών αναφορών.

Κατασκευάζουμε
με συνδυασμό ανθρώπινης εμπειρίας, γνώσης και ικανότητας, και με χρήση προηγμένων τεχνολογικά μέσων, υψηλής ποιότητας τεχνικά έργα. Παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και εμπλουτίζουμε και βελτιώνουμε συνεχώς την υλικοτεχνική υποδομή σχεδιασμού και παραγωγής. Εξασφαλίζοντας έτσι την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου, ανεξαρτήτως βαθμού δυσκολίας και απαιτήσεων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στα εφόδια της εταιρίας συγκαταλέγονται – εκτός από τον άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό – το έμψυχο δυναμικό, στα γραφεία και τα εργοτάξια που αποτελείται από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, έμπειρους τεχνίτες και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό.

ΔΙΟΙΚΗΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 11
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ:6
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ – ΟΔΗΓΟΙ: 20
ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ: 5
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ: 30

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

MHXANHMATA: 29
ΦΟΡΤΗΓΑ: 10

Και όλα τα μικροεργαλεία που απαιτούνται για την κατασκευή ενός έργου.

ΣΙΔΗΚΑΤ Α.Ε. : Μεθοδολογία

Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός Έργων

Η εταιρεία επιτυγχάνει τους στόχους του κάθε έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει μέσω ενός αναλυτικού χρονικού προγραμματισμού και καθορισμού των πόρων τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου.

Ο προγραμματισμός αυτός βοηθά την εταιρία να πετυχαίνει τους στόχους που έχει θέσει, αποφεύγοντας τυχόν καθυστερήσεις μέσω του ελέγχου των αναμενόμενων απαιτήσεων καθορίζοντας έτσι τον πλέον αποδοτικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο εργασίας.

Μέσω αυτής της συστηματικής καταγραφής των δεδομένων όλων των έργων της, η εταιρία έχει συγκεντρώσει ένα πλήθος πληροφοριών που της επιτρέπουν να προϋπολογίζει και να προγραμματίζει τα έργα της με επιτυχία.

ΣΙΔΗΚΑΤ Α.Ε. : Ιστορικό – Φιλοσοφία

Η εταιρία ιδρύθηκε Το 1980 από τον Σιδηρόπουλο Θεόδωρο και τον Σιδηρόπουλο Ιωάννη με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ» και έδρα την Πατρίδα του Ν. Ημαθίας. Σκοπός της ήταν η κατασκευή έργων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο Τομέα με εξειδίκευση σε έργα υδραυλικά: αποχέτευση – ύδρευση – αρδευτικά δίκτυα.

Εμπειρία: Οι 2 εταίροι μετά από 10ετή παραμονή σε κατασκευαστικές εταιρίες της Γερμανίας, απέκτησαν εμπειρία στην κατασκευή Τεχνικών Έργων.

Τα πρώτα 10 χρόνια από την ίδρυσή της η εταιρία ασχολήθηκε με μικρά δημόσια κ ιδιωτικά έργα.
Από το 1992 και για 8 χρόνια η εταιρία σε συνεργασία με μηχανικούς – εταιρίες ανέλαβε έργα με μορφή κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας, βάζοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας δυναμικής κατασκευαστικής εταιρίας.

Τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει έργα με μορφή υπεργολαβίας, σε συνεργασία με την ΑΘΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Τον Αύγουστο του 2002 η εταιρία αλλάζει επωνυμία, μετατρέπεται σε ανώνυμη και προσθέτει άλλο ένα εταιρικό μέλος στο καταστατικό της τον Σιδηρόπουλο Σεραφείμ ο οποίος υπήρξε ενεργό μέλος από το 1992. Η νέα επωνυμία της εταιρίας είναι «ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΗΚΑΤ Α.Ε.».

Τον Μάιο του 2003 η εταιρία αποκτά πτυχίο 3ης τάξης του ΜΕΕΠ.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Με σταθερή δομή, ισχυρή οικονομική βάση, και αρκετά ευέλικτη ώστε να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις, η εταιρεία ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Έτσι, ως πρωτοπόρος στην κατασκευή μεγάλων υδραυλικών και αποχετευτικών έργων και με την πολύχρονη εμπειρία της ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις αυτών των κατασκευών.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Στα έργα που κατασκευάζει η εταιρία μας, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Ποιότητας, την οποία διασφαλίζουμε μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων, ώστε να επιτυγχάνεται το υψηλό επίπεδο προδιαγραφών και η ικανοποίηση του πελάτη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες εφαρμογής και στις λεπτομέρειες της κατασκευής, που αποτελούν την βασική φιλοσοφία μας στο κατασκευαστικό έργο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΣΙΔΗΚΑΤ Α.Ε. Τεχνική Εταιρία
Παυσανίου 2 %26 Φιλίππων
T.K. 591 00
Bέροια
Tηλέφωνο: 23310-75185
Fax:23310-75186
Hλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail) Γενικό: info@sidikat.gr
Website: www.sidikat.gr
(Eπειδή κάποιo e-mail μπορεί να χαθεί, άν δείτε ότι δεν παίρνετε κάποια απάντησή μας ή επιβεβαίωση ότι λάβαμε το μήνυμα σας, μέσα σε μία εβδομάδα, μη διστάσετε να μας ξαναστείλετε το e-mail ή να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.)